Tiina Lehikoinen

MUA PIÄ #1

MUA-PIÄ #1 on monitaiteinen näyttely, joka sisältää maalauksia, tekstiteoksia ja videoinstallaation. Kokonaisuus tarkentaa epäpaikkoihin ja ihmisautioihin tiloihin sekä toisaalta ylistää kukkia ja puita.

Filosofi Emanuele Coccian mukaan kasveilla ei ole aineen vs. fantasian eikä mielen vs. ruumiin vastakohtaisuuksia. Pikemminkin kaikkia fotosynteesiin kykeneviä elämänmuotoja voisi kuvata epäinhimillisinä ja aineellisina jumaluuksina, kesyinä titaaneina, jotka eivät tarvitse väkivaltaa perustaakseen uusia maailmoja.*

Tiukan dokumentaarisuuden sijaan MUA-PIÄ #1 teokset kurkottavat kohti fantastismateriaalisia maailmoja. Kukat ovat etsinnöissä sekä uuden tunnustelussa tärkeitä senseitä ja suunnannäyttäjiä. Olemisessaan radikaalisti holistiset nuput ja terälehtiset kumoavat dikotomisen jaottelun henkeen ja aineeseen olemalla kaiken aikaa sekäettä. Iloa, valoa, rönsyä, kuihtumista.

Maalaustyylini on ekspressiivinen. Minua kiehtovat materiaalisuus, värit ja liike. Teoksilleni ominaista ovat affektiivisuus, ruumiillisuus ja välähdyksenomaisuus. Taltioin kokemuksellisia maisemia, joissa olemisen eri tasot sekoittuvat ja hengittävät rinnan.

Sana- ja tekstiteokset tarkastelevat konkretismin ja kollaasin keinoin vanhoissa sananlaskuissa ja suomen sanastossa maahan liitettyjä merkityksiä. Myös näyttelyn nimi leikittelee kielellä: MUA-PIÄ on itämurteinen versio kuvitteellisesta yhdyssanasta ’maa-pää’, mutta sen voi tulkita muodostuvan myös pronominin ’minä’ partitiivimuotoisesta slangisanasta ’mua’ + verbin ’pitää’ yks. 2. p. imperatiivin asusta ’piä’ => pidä minua.

Näyttely on osa poikkitaiteellista kokonaisuutta. MUA-PIÄ -näyttelysarjan rinnalla kirjoitan esseeromaania, joka varioi osin samoja teemoja.

Taiteellista työskentelyä on tukenut Koneen Säätiö.

BIO
Tiina Lehikoinen
on lajien välisillä rajoilla viihtyvä kuvataiteilija ja kirjailija. Hänen teoksiaan on Valtion taideteostoimikunnan ja Tampereen Taidemuseon kokoelmissa. Maalausten ja kirjojen ohella Lehikoinen on tehnyt videoperformansseja, installaatioita ja sarjakuvaa. Tuotannossa toistuvat ekofeministiset ja posthumanistiset teemat sekä ei-tiedetyn kysyminen. Koulutukseltaan hän on filosofian ja taiteen maisteri.

*Kasvien elämä. Sekoittumisen metafysiikkaa, Tutkijaliitto 2020, suom. Jussi Palmusaari, s. 19.