Leonor Ruiz Dubrovin

Alterity

Näyttely tutkii ”Alterity” käsitettä (ymmärretään yleensä kokonaisuutena, jonka vastakohtana identiteetti rakentuu. Se tarkoittaa kykyä erottaa toisistaan itse ja ei-itse, ja näin ollen olettaa vaihtoehtoisen näkökulman olemassaoloa).

Kokonaisuutena teokset muodostavat käsitteellistetyn identiteetin prototyypin. Ne saavat aikaan värähtelyä minän, toisen ja ulkoisten tekijöiden välillä, joista rakentuu yksilöllisyyden tunne.

Taiteellinen työskentelyni muodostuu erilaisten kaksijakoisuuksien, esimerkiksi representatiivisen ja vihjaavan, todellisuuden ja fiktion, synteesistä. Näyttelyn teokset rikkovat nämä kahtiajaot, jotka käyvät vuoropuhelua keskenään luodakseen vaihtoehtoisia käsitteellisiä tiloja.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus ja Svenska kulturfonden.

……….

The exhibition examines the concept of “Alterity” ( usually understood as the entity in contrast to which an identity is constructed. It means the ability to distinguish between self and non-self, and consequently to assume the existence of an alternative viewpoint).

As a whole, the works form a prototype of a conceptualized identity. They present a pulsation between the self, the other and the external factors that are used to construct a sense of individuality. 

My work is formed by the synthesis of a variety of dualities such as the representative and the suggestive, reality and fiction. The paintings on display collapse these antagonistic dichotomies that dialogue with each other in order to create alternative conceptual spaces.

Thes project has been supported by The Arts Promotion Centre Finland (Taike) and The Swedish Cultural Foundation in Finland.

……….

Vid konstruerandet av en identitet används avvikelse och utanförskap generellt som kontrasterande faktorer. Detta innebär en förmåga att åtskilja mellan själv och icke-själv och följaktligen att kunna förutsätta förekomsten av alternativa synpunkter. Vår identitet är immanent representerad av olika ”själv” som vi medvetet eller omedvetet väljer att ge uttryck åt.

Tillsammans skapar verken en prototyp till en konstruerad identitet. De representerar en pulsering mellan jaget och de andra, samt de yttre faktorerna som används för att skapa känslan av individualitet.

Mitt arbete grundar sig på sammanställningen av olika motsatsförhållanden som till exempel det representativa och suggestiva eller verkliga och fiktiva. Målningarna bryter ner de antagonistiska dikotomierna som istället inleder en dialog med varandra och skapar alternativa tankevärldar.

Utställningen har fått stöd av Svenska kulturfonden och Centret för konstfrämjande.